پارس 1
 20,000 ریال  ماهانه |  200,000 ریال  سالانه
فضا= 100 مگابایت

ترافیک= 100 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پارس 2
 35,000 ریال  ماهانه |  350,000 ریال  سالانه
فضا= 200 مگابایت

ترافیک= 50 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پارس 3
 70,000 ریال  ماهانه |  700,000 ریال  سالانه
فضا= 500 مگابایت

ترافیک= 60 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پارس 4
 100,000 ریال  ماهانه |  1,000,000 ریال  سالانه
فضا= 1000 مگابایت

ترافیک= 100 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پارس 5
 150,000 ریال  ماهانه |  1,500,000 ریال  سالانه
فضا= 2000 مگابایت

ترافیک= 100 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پارس 6
 300,000 ریال  ماهانه |  3,000,000 ریال  سالانه
فضا= 5000 مگابایت

ترافیک= 120 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پاسارگاد 1
 10,000 ریال  ماهانه |  100,000 ریال  سالانه
فضا= 50 مگابایت

ترافیک= 1 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پاسارگاد 2
 15,000 ریال  ماهانه |  150,000 ریال  سالانه
فضا= 100 مگابایت

ترافیک= 3 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پاسارگاد 3
 25,000 ریال  ماهانه |  250,000 ریال  سالانه
فضا= 200 مگابایت

ترافیک= 5 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

پاسارگاد 4
 35,000 ریال  ماهانه |  350,000 ریال  سالانه
فضا= 500 مگابایت

ترافیک= 7 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution