20,000 ریال 
ماهانه
پارس 1
فضا= 100 مگابایت

ترافیک= 100 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 35,000 ریال 
ماهانه
پارس 2
فضا= 200 مگابایت

ترافیک= 50 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 70,000 ریال 
ماهانه
پارس 3
فضا= 500 مگابایت

ترافیک= 60 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 100,000 ریال 
ماهانه
پارس 4
فضا= 1000 مگابایت

ترافیک= 100 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 150,000 ریال 
ماهانه
پارس 5
فضا= 2000 مگابایت

ترافیک= 100 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 300,000 ریال 
ماهانه
پارس 6
فضا= 5000 مگابایت

ترافیک= 120 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 10,000 ریال 
ماهانه
پاسارگاد 1
فضا= 50 مگابایت

ترافیک= 1 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 15,000 ریال 
ماهانه
پاسارگاد 2
فضا= 100 مگابایت

ترافیک= 3 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 25,000 ریال 
ماهانه
پاسارگاد 3
فضا= 200 مگابایت

ترافیک= 5 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود

 35,000 ریال 
ماهانه
پاسارگاد 4
فضا= 500 مگابایت

ترافیک= 7 گیگابایت/ماهیانه

subdomain= نامحدود

addon domain= نامحدود

parkdomain= نامحدود

ftp= نامحدود

mysql db= نامحدود

email account= نامحدود