اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 257 - کد پستی:8771664345
03157481449   09130246374   @  

03157481449   09130246374امنیت session ها در php توسط SessionHandlerInterface


امنیت session ها در php توسط SessionHandlerInterface

در php به صورت پیشفرض جلسه ها در یک مکان و طبق یک اصول ذخیره میشند که شاید به راحتی بتوان به آن دست پیدا کرد. 

خب اگر ما طبق اصول خودمون و روشی خاص جلسه ها را ایجاد کنیم کمتر قابل حدس زدن می باشد.

توسط کلاس اینترفیس  SessionHandlerInterface میتوان خواندن - نوشتن - نابود کردن - و .... را به سبک خود انجام بدیم

 

<?php
class MySessionHandler implements SessionHandlerInterface
{
  private $savePath;

  public function open($savePath, $sessionName)
  {
    $this->savePath = $savePath;
    if (!is_dir($this->savePath)) {
      mkdir($this->savePath, 0777);
    }

    return true;
  }

  public function close()
  {
    return true;
  }

  public function read($id)
  {
    return (string)@file_get_contents("$this->savePath/sess_$id");
  }

  public function write($id, $data)
  {
    return file_put_contents("$this->savePath/sess_$id", $data) === false ? false : true;
  }

  public function destroy($id)
  {
    $file = "$this->savePath/sess_$id";
    if (file_exists($file)) {
      unlink($file);
    }

    return true;
  }

  public function gc($maxlifetime)
  {
    foreach (glob("$this->savePath/sess_*") as $file) {
      if (filemtime($file) + $maxlifetime < time() && file_exists($file)) {
        unlink($file);
      }
    }

    return true;
  }
}

$handler = new MySessionHandler();
session_set_save_handler($handler, true);
session_start();

 


1397/02/30 21:14:30      مطالب آموزشی php    719 بار    اشتراک در تلگرام    https://www.zhupin.ir/post/37

نظرات

دیدگاهی یافت نشد

کد امنیتی :

نصف جهان؟