اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 257 - کد پستی:8771664345
03157481449   09130246374   @  

03157481449   09130246374تبدیل قیمت عددی به قیمت حروفی توسط php


 

تبدیل قیمت عددی به قیمت حروفی توسط php

در این آموزش تابع مفیدی معرفی می شود که توسط آن می توانید هر قیمتی را به حروف پارسی تبدیل کنید مثلا 1000 ریال را به هزار ریال .

 

این تابع برای دوستانی که برنامه نویسی فاکتور میکنند مفید می باشد

 

کل کد ها را در زیر مشاهده می کنید

 

<?php
/*

made by Arash Tavanaei +989130246374 

website : www.zhupin.ir

*/

function mablagh($n){
	
function to_int($s=''){
	
	$s = preg_replace('/[^\d]+/iu','',$s);
	return (int)$s;
	
	
}

	function num_pos($n){
	switch($n){
		
	case 0 : 
return '';	
	case 1 : 
return 'هزار';	
	case 2 : 
return 'میلیون';			
		case 3 : 
return 'میلیارد';		
	}
	
}
function num_to_string($n){
	
switch($n){
			case '*' : 
return '';	
	case 0 :
	return 'صفر';
	break;
	case 1 :
	return 'یک';
	break;
	case 2 :
	return 'دو';
	break;
	case 3 :
	return 'سه';
	break;
	case 4 :
	return 'چهار';
	break;
	case 5 :
	return 'پنج';
	break;
	case 6 :
	return 'شش';
	break;
	case 7 :
	return 'هفت';
	break;
	case 8 :
	return 'هشت';
	break;
	case 9 :
	return 'نه';
	break;
	case 10 :
	return 'ده';
	break;
	case 11 :
	return 'یازده';
	break;
	case 12 :
	return 'دوازده';
	break;
	case 13 :
	return 'سیزده';
	break;
	case 14 :
	return 'چهارده';
	break;
	case 15 :
	return 'پانزده';
	break;
	case 16 :
	return 'شانزده';
	break;
	case 17 :
	return 'هفده';
	break;
	case 18 :
	return 'هجده';
	break;
	case 19 :
	return 'نوزده';
	break;
	
	case ($n >=20 && $n<=29):
	return 'بسیت';
	break;
	case ($n >=30 && $n<=39):
	return 'سی';
	break;
	case ($n >=40 && $n<=49):
	return 'چهل';
	break;
	case ($n >=50 && $n<=59):
	return 'پنجاه';
	break;
	case ($n >=60 && $n<=69):
	return 'شست';
	break;
	case ($n >=70 && $n<=79):
	return 'هفتاد';
	break;
	case ($n >=80 && $n<=89):
	return 'هشتاد';
	break;
	case ($n >=90 && $n<=99):
	return 'نود';
	break;
	
	
	
	case ($n >=100 && $n<=199):
	return 'یکصد';
	break;
  case ($n >=200 && $n<=299):
	return 'دویست';
	break;
	case ($n >=300 && $n<=399):
	return 'سیصد';
	break;
	case ($n >=400 && $n<=499):
	return 'چهارصد';
	break;
	case ($n >=500 && $n<=599):
	return 'پانصد';
	break;
	case ($n >=600 && $n<=699):
	return 'ششصد';
	break;
	case ($n >=700 && $n<=799):
	return 'هفتصد';
	break;
	case ($n >=800 && $n<=899):
	return 'هشتصد';
	break;
	case ($n >=900 && $n<=999):
	return 'نهصد';
	break;
	
	
	case ($n >=1000 && $n<=999999):
	return 'هزار';
	break;
	case ($n >=1000000 && $n<=999999999):
	return 'میلیون';
	break;
	
}
	
	
	
	
}
	
	
	$n = to_int($n);
	if($n<0){
		$n * -1;
		
	}
	if(strpos($n,',')===false){
		$n = number_format($n);
		
	}
	
	$ex = explode(',',$n);
	
	$c= count($ex);
	$last_pos = $c-1;
	$l = '';

	foreach($ex as $n){
	$o = strlen($n) < 3 ? str_repeat('*',3-strlen($n)).$n : $n;	
$is = false;
	
$sadgan = $o[0]=='*' ? '*' : (int)$o[0] * 100;
 $dahgan = (int)$o[1] * 10;
$yekan = (int)$o[2] * 1;
$pp = num_pos($last_pos);
	
	
 if($sadgan>0 && ($dahgan+$yekan) > 0){
 $l .= num_to_string($sadgan ).' - ';
$is = true;

 } elseif($sadgan>0 && ($dahgan+$yekan) == 0){
	$l .= num_to_string($sadgan );
	$is = true; 
 }

 
 
 
 

 if($dahgan==10 && ($yekan>0 && $yekan<=9)){
 $l .= num_to_string($dahgan+$yekan );
$is = true;

 } elseif($dahgan==10 && $yekan==0){
 $l .= num_to_string($dahgan ).' - ';
$is = true;

 }elseif($dahgan>10 && ($yekan>0 && $yekan<=9)){
	 $l .= num_to_string($dahgan ).' - '.num_to_string($yekan );
$is = true;
	 
 }elseif($dahgan>10 && $yekan==0 ){
	 $l .= num_to_string($dahgan );
$is = true;
	 
 }
if($dahgan==0 && ($yekan>0 )){
 $l .= num_to_string($yekan );
$is = true;

 } 

$l .= ' '.$pp;
$l .= $is ? ' - ' : '';
 $last_pos--;

	
		
	}
	$l =trim($l);
	$l = trim($l,'-');
	$l = trim($l,' - ');
	$l = str_replace('-','و',$l);
	return $l;
	
	
}?>

 

این بدنه تابع است

 

برای بهره بردن از آن کافیست کد زیر را بنویسید

 

<?php
echo mablagh(138957638);
?>

 


1397/05/15 17:41:12      مطالب آموزشی php    1193 بار    اشتراک در تلگرام    https://www.zhupin.ir/post/40

نظرات

parastoo

مطلب خوب و مفیدی بود ممنون .https://dehkadeh-web.ir


1398/04/04 - 10:12:29

مصطفی
مصطفی گفت :   (نقل قول)

خیلی جالب بود. واقعا پیچیده بود


1397/05/15 - 18:02:00


کد امنیتی :

2 ضرب در 4